Edycja IX Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2006" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2007"
 dla klas I-szych

 E d y c j a   I

Możesz pobrać w wersji *doc.

Zestaw zadań

1. W wolne okienka przedstawionego kwadratu wpisz liczby 1, 2, 3, 4 tak, aby powstał kwadrat magiczny, czyli wyniki dodawania tych liczb we wszystkie strony (wiersze, kolumny, przekątne) wynosiły 15!

8

 

6

 

5

7

 

9

 

2.  Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Konrad i Irek grali w kręgle, które miały numery 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Konrad przewrócił wszystkie kręgle z numerami nieparzystymi, a Irek wszystkie pozostałe. który chłopiec zdobył więcej punktów i o ile?

 

3. Wstaw odpowiedni znak (<,=,>):

7 + 8 – 9     ..........   12 – 6 + 5
13 – 8 + 6   ..........   14 – 7 + 4


4. Pomiędzy liczby: 1, 2, 3, 4, 5  wstaw znaki  + i
  w taki sposób, aby w wyniku otrzymać liczbę 7.

1  ...  2  ...  3  ...  4  ...  5  =  7.
 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Edyta i Klaudiusz nieśli w dużej torbie jabłka, które dostali od dziadka. W drodze do domu dokupili jeszcze 5 kg gruszek. W domu zważyli wszystkie owoce i zdziwili się, że unieśli aż 11-kilogramowy ciężar. Ile kilogramów jabłek dał dzieciom dziadek?


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Hubert kupił plik biletów autobusowych. Pierwszy bilet ma numer 4, a ostatni numer 13.  Ile biletów kupił Kajetan?


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Jarek do swojego woreczka wkłada 8 cukierków, Sebastian zaś do swojego 5. Potem jeszcze obaj dokładają do swoich woreczków - Jarek 5, a Sebastian 8 cukierków. Który z chłopców ma teraz więcej cukierków w swoim woreczku?


8. Ułóż zadanie tekstowe o grzybach do działania:

17 – 9 = ......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas pierwszych danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 4 pkt.
Zadanie 4 - 3 pkt.
Zadanie 5 - 4 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 3 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 30 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (punktowane jest wyłącznie kompletne rozwiązanie).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (punktowane jest wyłącznie całościowe wykonanie zadania).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (za każdy poprawnie obliczony przykład 2 punkty).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (punktowane jest wyłącznie kompletne rozwiązanie).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu