Edycja IX Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2008" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2008"
 dla klas II-gich

 E d y c j a   IX

Możesz pobrać w wersji *doc.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się bardzo uważnie podanym liczbom,

odkryj zasadę, według której zostały zapisane i wpisz odpowiednią liczbę w wolne miejsce:
                                                                                                                                                                            1,  1,  2,  6 ...2. Zakreśl odpowiednią liczbę i uzasadnij swój wybór:

Wiek Jurka wyraża się liczbą nieparzystą, a wiek jego siostry Oli liczbą parzystą. Z podanych liczb wybierz tę, która może wyrażać sumę wieku Jurka i Oli, uzasadnij swój wybór:
                                                                               4,  6,  8,  11,  14,  16
Uzasadnienie: ..................................................................................................................................................................................
                            ..................................................................................................................................................................................
 

3. Wykonaj działania:

34 + 37 –  49 + 29 – 51  = ................................................................................................................................................................
(32 – 26) . 7 + 28 : 4 = .....................................................................................................................................................................
32 :. 6 : 8 = .................................................................................................................................................................................


4. Przesuwając jedno kolo i jeden kwadrat ustaw narysowane figury naprzemian (kolo, kwadrat, ...)

Rozwiązanie przedstaw za pomocą strzałek.
                              Ο  О  O  □  □  □

5. Rozwiąż równania i sprawdź:

(43 – 8) + m = 52
(6 + 8) . t = 28


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Krystyna narysowała dwa odcinki o łącznej długości 18cm.  Oblicz długość każdego odcinka, jeśli wiadomo, że pierwszy jest o 4 cm dłuższy od drugiego.


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Budzik Jarka spieszy się regularnie 1 minutę na 8 godzin. 17 stycznia o godzinie 2000 chłopiec poprawnie nastawił zegarek. 19 stycznia o godzinie 400 Jarek ma wstać, by się wybrać z tatą na ryby. Na którą godzinę powinien nastawić swój budzik, by wykonać tę czynność z dokładnością do jednej minuty?


8. Ułóż zadanie tekstowe o ogrodniku do działania:

(38 + 16) : 9 =
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt.
Zadanie 2 - 2 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 2 pkt.
Zadanie 5 - 4 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 4 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 26 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za poprawne wpisanie liczby i 1 punkt za pisemne wyjaśnienie odkrytej zasady).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za poprawny wybór liczby i 1 punkt za pisemne uzasadnienie dokonanego wyboru).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdy poprawnie obliczony przykład 1 punkt).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowane jest wyłącznie pełne rozwiązanie).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (za każde poprawne obliczenie 1 punkt i sprawdzenie 1 punkt).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za prawidłowo sformułowaną treść zadania i 1 punkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502-263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu