Edycja III Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2009" dla klas I-szych

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2010"
 dla klas I-szych

 E d y c j a   IV

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się uważnie ciągowi narysowanych trójkątów:

Odkryj zasadę według, której zostały uporządkowane, a następnie nad kropeczkami narysuj odpowiednio 2 kolejne trójkąty.


2.  Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Pokój ma 4 kąty. W każdym kącie siedzi kot. Naprzeciw każdego kota siedzą 3 koty. Ile jest wszystkich kotów w pokoju?

 

3. Wstaw odpowiedni znak (<, =, >):

13 – 8 + 15 ........... 11 – 8 + 9

16 + 8 – 7 ......... 16 – 8 + 9 – 8

16 – 8 + 9 – 8 ............ 16 + 8 – 7
4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Po jednej stronie wagi znajdują się trzy dwukilogramowe odważniki i główka kapusty, po drugiej stronie tej wagi znajdują się 3 odważniki dwukilogramowe i jeden 5 kilogramowy. Oblicz, ile waży główka kapusty, jeśli wiadomo, że waga jest w równowadze.

 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Oliwia ma trzy lalki: Lusię, Bisię i Kisię. Lusia nie jest ani najwyższa, ani najniższa, Bisia jest wyższa od Lusi. Dopasuj wysokości do lalek i oblicz różnicę między wzrostem Kisi i Bisi.

                                                     17 cm                      24 cm                        12 cm

 

6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Za notes zapłacono 5 zł i jeszcze połowę ceny tego notesu. Ile kosztował notes?


7. Ile trójkątów widzisz na poniższym rysunku?

                                                                                                                           


8. Ułóż zadanie tekstowe do poniższego działania związane z wakacjami:

8 + 6 – 9 = ......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas pierwszych danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2 pkt.
Zadanie 2 - 2 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 3 pkt.
Zadanie 5 - 4 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 2 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 24 punkty.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania są 2 punkty (1 pkt. za poprawne narysowanie pierwszego trójkąta i 1 pkt. za poprawne narysowanie drugiego trójkąta, ale tylko pod warunkiem poprawnie narysowanego pierwszego trójkąta).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 pkt. za rozwiązanie (może być np. w formie rysunku pomocniczego) i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdy poprawnie wstawiony znak po 1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt. za poprawne rozwiązanie i 1 pkt. za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 pkt. za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 2 punkty (2 punkty za wpisanie w miejsce kropek właściwej liczby).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 pkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon:
0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu