Edycja XI Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2010" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2010"
 dla klas II-gich

 E d y c j a   XI

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się bardzo uważnie podanym liczbom,

Odkryj zasadę, według której zostały zapisane i wpisz odpowiednią liczbę w wolne miejsce:  42     26    16 ....... 6    4    2.2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Różnica dwóch liczb jest równa 27. Jedną z tych liczb jest liczba 43. Jaka może być druga liczba, a może jest ich więcej? Wykonaj odpowiednie obliczenia.
 

3. Wykonaj działania:

27 + 18 – 28 – 19 =
30 : 6 + (31 – 31) . 1 =
27
: 3 . 2 : 9 =


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Oblicz, jaką wagę mają: kulka czerwona, zielona, biała wykorzystując te informacje: wszystkie razem ważą 20 dag; 2 kulki czerwone, 1 zielona i 1 biała ważą razem 28 dag; 1 kulka czerwona i 2 zielone ważą razem 18 dag.


5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W skrzynce znajdują się trzy główki kapusty o takiej samej wadze każda. Ile trzeba zapłacić za jedną taką kapustę, jeśli wiadomo, że skrzynka z kapustą waży 14 kg, pusta skrzynka waży 2 kg, a za kilogram kapusty trzeba zapłacić 3 zł.


6. Ile kwadratów widzisz na poniższym rysunku?


Przyjrzyj się uważnie i w miejsce kropek wpisz odpowiednią liczbę.

 

     
       

                                                                                                                                         .................................


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Ja ważę 39kg, a ty? Gdy zwiększysz o 4 cyfrę dziesiątek i zmniejszysz o 5 cyfrę jedności twojej liczby, to się dowiesz ile ważę. Podaj tę liczbę?


8. Ułóż zadanie tekstowe o wakacjach do działania:

(38 + 16) : 9 =
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2 pkt.
Zadanie 2 - 3 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 3 pkt.
Zadanie 5 - 4 pkt.
Zadanie 6 - 2 pkt.
Zadanie 7 - 3 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 24 punkty.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (2 punkty za poprawnie wpisaną liczbę).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdy poprawnie obliczony przykład 1 punkt).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 4punkty (3 pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź). 

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (2 punkty za poprawnie wpisaną liczbę).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 pkt. za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu