Edycja V Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2011" dla klas I-szych

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2011"
 dla klas I-szych

 E d y c j a   V

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się uważnie ciągowi narysowanych strzałek.

Odkryj zasadę według, której zostały uporządkowane, a następnie nad kropeczkami narysuj odpowiednią strzałkę.

2.  Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Marcin zbudował z klocków samochód, który ma dwa koła z przodu, dwa koła z tyłu, dwa koła lewe i dwa koła prawe. Oblicz, ile kół ma samochód Marcina.

 

3. Wstaw odpowiedni znak (<, =, >).

13 – 8 + 15 ........... 11 – 8 + 9

16 + 8 – 7 ......... 16 – 8 + 9 – 8

3 + 8 – 11 ............ 14 – 5 – 9
4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Dziadek Marcina posadził na działce 4 świerki w odległości 2 metrów jeden od drugiego. Oblicz, jaka jest odległość między pierwszym i ostatnim drzewkiem.

 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Marcin znalazł w lesie 3 borowiki, o 8 więcej maślaków i o 8 mniej niż borowików i maślaków razem – kozaków. Oblicz, ile grzybów razem znalazł Marcin.

 

6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Kij ma dwa końce. Ile końców ma dwa i pół kija?

 


7. Marcin podzielił narysowaną figurę na cztery jednakowe części.
Podziel pozostałe dwie figury na cztery jednakowe części, inaczej niż to zrobił Marcin.

8. Ułóż zadanie tekstowe do poniższego działania związane z zakupami:

18 – 9 + 7 = ......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas pierwszych danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2 pkt.
Zadanie 2 - 2 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 5 pkt.
Zadanie 6 - 2 pkt.
Zadanie 7 - 2 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 24 punkty.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania są 2 punkty (punktowane jest wyłącznie narysowanie właściwej strzałki).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 pkt. za rozwiązanie (może być np. w formie rysunku pomocniczego) i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdy poprawnie wstawiony znak po 1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt. za poprawne rozwiązanie i 1 pkt. za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za rozwiązanie i 1 pkt. za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 2 punkty (po 1 punkcie za zaznaczenie na rysunku właściwego, różnego od siebie podziału każdej figury).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 pkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon:
0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu