Edycja XII Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2011" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2011"
 dla klas II-gich

 E d y c j a   XII

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się bardzo uważnie podanym liczbom.

Odkryj zasadę, według której zostały zapisane i wpisz odpowiednią liczbę w wolne miejsce:  0   3    8    11   14    .......    28.

 


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Skrzynka napełniona jabłkami waży 12kg. Skrzynka napełniona jabłkami do połowy waży 7kg. Jaka jest waga pustej skrzynki?
 

3. Uzupełnij zapisy odpowiednimi znakami działań arytmetycznych: +, , . , : .

32 ... 18 ... 25 ... 25 = 0
8 ... 18 ... 9 ... 6 = 20
(27 ... 6) ... (2 ... 9) = 34. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Maszerowały mrówki jedna za drugą. Ile mrówek maszerowało w szeregu?

 


5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Marcel ma 28 zł w 7 monetach, jakie są to monety, jeśli 5 z nich to nie są monety, ani 1, ani 2 złotowe?

 


6. Podziel narysowana figurę na cztery przystające części (mają jednakowe kształty):


Możesz je pomalować różnymi kolorami.

7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Obecnie ojciec jest 4 razy starszy od swojego syna. Kilka lat temu, gdy chłopiec gasił 4 świeczki na swoim urodzinowym torcie, tata świętował 25-lecie swoich urodzin. Oblicz, ile lat razem mają w tej chwili ojciec i syn.

 


8. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce przyrodniczej do działania:

(38 – 14) : 6 =
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 -  2 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 3 pkt.
Zadanie 5 - 3 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 4 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 27 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (2 punkty za poprawnie wpisaną liczbę).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma4 punkty (3 pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdy wyłącznie poprawnie uzupełniony przykład 1 punkt).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 3 punkty (2 pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź). 

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (po 1 pkt. za każdą poprawnie wydzieloną, zamalowaną, przystającą część w figurze).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 pkt. za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu