Edycja XV Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2014" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2014"
 dla klas II-gich

 E d y c j a   XV

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się uważnie tabelom, odkryj zasady według, których zostały wpisane do nich liczby, w miejsce kropek wstaw odpowiednie propozycje.

9

4

12

5

 

14

20

...

12

 

4

3

...

36   13 7 ...

9

3

8

...

7

 

7

10

8

6

 

9

6

12

1   18 12 14

21


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Marcin i jego młodsza siostra mają razem 21 lat. Marcin pięć lat temu miał tyle lat, ile jego siostra ma teraz. Oblicz, ile lat ma siostra, a ile Marcin?

 

3. W miejsce kropek wstaw takie liczby, aby przedstawione działania były prawdziwe:

18 – 9 + 15 < 17 – 8 + ...

7 + 18 – ... > 17 + 8 – 8

21 : 3 + 14 = 2 • ... + 5
 4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Tadzio stanął w kolejce do okienka stołówki. Policzył, że w kolejce jest razem 24 dzieci i za nim znajduje się o 7 dzieci więcej niż przed nim. Oblicz, ile dzieci stoi przed Tadziem?
 


5. Tomek podzielił figurę na cztery identyczne części w sposób przedstawiony na rysunku z lewej strony, zaproponuj inny podział, pamiętając, że małych kwadratów nie można dzielić na mniejsze części. Możesz zastosować kolory. 


6.
Rozwiąż rebus, odczytaj hasło, podaj dwa pojęcia z nim związane:

 

Hasło: ...........................................................                   Pojęcia: ......................................................................
 
 

7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Tereska miała 8 arkuszy papieru, połowę z nich podzieliła na 6 jednakowych części każdy. Oblicz, ile wszystkich części papieru ma teraz Tereska.

 


8. Ułóż zadanie tekstowe o zajęciach sportowych do działania:

(17 + 19 ) : 6 = ...
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 -  2 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 2 pkt.
Zadanie 6 - 3 pkt.
Zadanie 7 - 4 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 26 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (po 0,5 punktów za każdą poprawnie wpisaną liczbę).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdą poprawnie wstawioną liczbę po1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 2 punkty (punktowany jest wyłącznie poprawny podział całościowy).   

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za hasło i 1 punkt za poprawnie wpisane pojęcie).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 pkt. za poprawnie ułożone pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu:  

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu