Edycja XIII Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2019" dla klas I-szych

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2019"
 dla klas I-szych

 E d y c j a   XIII

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się uważnie narysowanym figurom, odkryj zasadę, według której zostały ustawione a następnie narysuj na kropkach figurę, która tam powinna się znaleźć:


2.  Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Za trzy lata Zosia będzie miała osiem lat, a jej brat Kacper będzie wtedy obchodził 12 urodziny. Oblicz, ile lat mają w tej chwili razem Zosia i Kacper.


3. W miejsce kropek wstaw takie liczby, aby przedstawione działania były prawdziwe:


14 + 6 – …… > 15 – 3 + 7
5 + 9 – 3 < 15 – …… – 2
15 – 9 – 6 = 12 – 9 – ......


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Marek brał udział w biegu i dotarł do mety na 12 miejscu. Oblicz, ile razem dzieci brało udział w tym biegu, jeśli wiadomo, że przed Markiem zawody ukończyło o 5 dzieci więcej niż za nim. Możesz wykonać rysunek pomocniczy..

 

5. Przyjrzyj się uważnie liczbom w każdym kole, odkryj zasadę według której zostały zapisane i w miejsce kropek wstaw odpowiednią liczbę.
 

 

  

 

6. Rozwiąż rebus, zapisz hasło i pokoloruj co najmniej jeden element, który do niego pasuje.


 

                                                          Hasło: .................................................................................................


 


7. Przyjrzyj się uważnie liczbom i z każdego zestawu, wykreśl tę, która nie pasuje do pozostałych.

a) 17 30 43 55
b) 11 12 16 18
c) 65 45 19 35
 

8. Ułóż zadanie tekstowe do działania:

18 – 7 + 13 = .......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas pierwszych danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 2 pkt.
Zadanie 6 - 2 pkt.
Zadanie 7 - 3 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 24 punkty.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania są 2 punkty (2 punkty za narysowanie na kropkach według odkrytej zasady właściwej figury).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdą poprawnie wstawioną liczbę po 1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 2 punkty (za każdą poprawnie wstawioną liczbę po 1 punkcie).   

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za poprawne zapisanie rozwiązania rebusu i 1 punkt za poprawne pokolorowanie co najmniej jednego elementu, który do niego pasuje).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 3 punkty (po 1 punkcie za każdą poprawnie wykreśloną liczbę).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon:
502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu