Edycja XIV Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2020" dla klas I-szych

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2020"
 dla klas I-szych

 E d y c j a   XIV

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się uważnie narysowanym figurom, pokoloruj te, które twoim zdaniem są prostokątami.

             

 

 

2.  Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Wojtek z bratem Kamilem mają razem 14 lat. Ile lat ma brat Wojtka skoro jest o 4 lata od niego młodszy? 3. W miejsce kropek wstaw takie liczby, aby przedstawione działania były prawdziwe:


17 + 7 – …… < 13 – 4 + 7
5 + 9 – 3 > 15 – …… – 2
12 – 5 – 6 = 14 – 9 – .......4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

W Marka klasie jest 25 uczniów. Ile jest w niej dziewczynek, skoro co trzeci uczeń w tej klasie jest chłopcem?

 

5. Przyjrzyj się uważnie liczbom w każdym kole, zamaluj dwa koła, których różnica sum wynosi 8.

  

 

 

 


6. Rozwiąż rebus, zapisz hasło.

 


 

                                   

 
Hasło: .................................................................................................

 


7. Przyjrzyj się uważnie liczbom i z każdego zestawu, wykreśl tę, która nie pasuje do pozostałych.

a) 15  10  5  1
b) 11  12  14  18
c) 65  45  18  35
 

8. Ułóż zadanie tekstowe do działania:

18 + 7 – 13 = .......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas pierwszych danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 3 pkt.
Zadanie 5 - 2 pkt.
Zadanie 6 - 2 pkt.
Zadanie 7 - 3 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 24 punkty.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania są 3 punkty (po 1 punkcie za każdą poprawnie pokolorowaną figurę, która jest prostokątem).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdą poprawnie wstawioną liczbę po 1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 2 punkty (punktowana jest wyłącznie poprawne zamalowanie dwóch kół, których różnica sum wynosi 8).   

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (2 punkty za poprawne zapisanie rozwiązania rebusu).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 3 punkty (po 1 punkcie za każdą poprawnie wykreśloną liczbę).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon:
502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu